Helsefagarbeideren 2 - 2021

Helsefagarbeideren 2-2021 35 Endrede samfunnsforhold påvirker barns oppvekstsvilkår. Kompetansekartlegging i barnehagene (GLØD-prosjektet) har avdekket stort behov for mer kunnskap om barn med særskilte behov. Med dette studiet blir du bedre i stand til å yte tidlig innsats og gi barna du jobber med, bedre sjanser for å klare seg godt senere i livet. Besøksadresse: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10–12, 0580 Oslo Postadresse: Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo Tlf. 09874 www.fagskolen-oslo.no | fagskolen@ude.oslo.kommune.no Fagskolespesialist innen barn med særskilte behov Les mer om studiene og søk på: www.fagskolen-oslo.no Fagskolespesialist innen helsearbeid og rusarbeid Helsevesenet trenger flere medarbeidere med kompetanse på psykisk helse og rus, fordi stadig flere personer har sammensatte lidelser. Det er viktig at brukeren blir møtt av en helhetlig helsetjeneste, og dette studiet vil gjøre deg bedre i stand til å møte samhandlingsreformens krav om å forebygge, behandle og samhandle bedre. Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk Fagskoletekniker innen sterilforsyning Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjons- forebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere kvalitetskrav. For å tilfredsstille kravene innen sterilforsyning, er en formell utdanning nødvendig. Fagskolespesialist innen Demens og alderspsykiatri Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 år har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighets- forandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring. Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende. Fagskolespesialist innen helseadministrasjon Informasjonsteknologi brukes i stor grad i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet egner seg godt for deg som jobber som helsesekretær, tannhelsesekretær eller saksbehandler i primær- og spesialist- helsetjenesten. Du vil få bred og etterspurt kompetanse som gir deg nødvendig spesialisering og fordypning i eget yrke. Alle studiene er på deltid og gir 30 studiepoeng. Opptak gjennom samordna opptak. Åpner for søkning 1.2. https://fagskolen-oslo.no/slik-soker-du Regjeringen vil ha forsøk med studentboliger i tilknytning til sykehjem Nå kan kommuner landet rundt søke om penger for å bli med i et forsøk med å bygge studentboliger samlokalisert med sykehjem eller omsorgsboliger. Tanken er at studentene jobber noen timer i måneden med å arrangere sosiale aktiviteter for og med de eldre, mot lønn eller billigere husleie. Målet er at det skal skape et bedre bomiljø og gi samspill på tvers av generasjoner. Formålet med forsøket er å se om det i fremtiden kan være hensiktsmessig å kombinere eller samlokalisere sykehjems/om­ sorgsboliger og studentboliger i Norge. Forsøket er inspirert av lignende ordninger i Nederland. Erfaringen der er at både studenter og de eldre er godt fornøyd. Studentene finner det meningsfylt og det bidrar til både ekstra aktiviteter og mindre ensomhet for de eldre. – Jeg tror dette kan bidra til godt naboskap, hyggelige genera­ sjonsmøter og mindre ensomhet. Håper er at dette skal være en vinn-vinn-løsning både for de eldre og for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Det er satt av penger til inntil 20 hybelenheter i prøveord­ ningen. Det er kommuner som kan søke om tilskudd og delta i piloten. Regjeringen ønsker å finne minst ett sentralt beliggende prosjekt og minst ett i distriktene. Studentboligene kan ligge i et eget hus eller som en egen fløy av et sykehjem/omsorgsboligbygg, men bør ha egen inngang. Søknadsfristen er 1. september 2021 Nytt kurs skal inspirere til bedre matomsorg for eldre Et nytt e-læringskurs skal bidra til gode mat- og måltidsopp­ levelser for eldre som bor hjemme og eldre som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre. E-læringskurset om mat og måltidsglede er et grunnkurs for dem som er opptatt av matomsorg for eldre mennesker. Kurset skal bidra til å øke kunnskap om mat og måltider, og ernæring og helse. Kurset tar også opp tema som matsvinn, bruk av lokale råvarer og restemat, E-læringskurset tar utgangspunkt i erfaringer som Matglede­ korpsene har gjort gjennom kontakt med institusjoner og hjem­ metjenesten. Sammen med ansatte, pårørende og frivilligheten har de sett på hva slags endringer som kan gjøres for å bedre mattilbudet til eldre som bor på aldershjem eller hjemme. Erfar­ ingene med matgledekorpsene er gode. Det har blant annet ført til at noen har fått heve- og senkebord, matverter, nye møteplas­ ser for ansatte og mer bevissthet rundt matsvinnsproblematikk. Kurset som består av fire deler, kan tas individuelt eller som en del av kompetanseutvikling på jobben. Det er utviklet av Lundensgruppen og Landbruks- og matdepartementet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy